Rolundvej 35, 5260 Odense S
§1 Navn og hjemsted
stk. 1 : Navn
Tumbling Team Fyn
stk. 2 : Hjemsted
Tumbling Team Fyn, har hjemsted i Odense kommune.
§2 Formål
stk. 1 : Formål
Foreningens formål er at forbedre medlemmernes motorik via. motoriske og gymnastikrelaterede aktiviteter. Foreningen tilstræber at tilrettelægge sit aktivitetstilbud således, at det tilfredsstiller børn og unges behov for tryghed, trivsel og udvikling.
§3 Medlemsskab
stk. 1 : Optagelse af medlemsskab
I foreningen kan optages enhver aktiv medlem, som vil dyrke eller støtte foreningens aktiviteter.
§4 Generalforsamling
stk. 1 : Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær.

 • Formand vælges for 2 år ad gangen (lige år).
 • Kasserer vælges for 2 år ad gangen (lige år).
 • Sekretær vælges for 2 år ad gangen (ulige år).

Bestyreslen, revisor og rivisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling.

Forældre/værge til medlemmer under 18 år, samt medlemmer, der på datoen for generalforsamlingen er flydt 18 år, er valgbar til bestyrelsen.

stk. 2 : Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand.
 • Valg af kasserer.
 • Valg af sekretær.
 • Valg af revisor.
 • Valg af revisorsuppleant.
 • Eventuelt.
stk. 3 : Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

stk. 4 : Varsling for indkaldelse

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via. forenings hjemmeside.

stk. 5 : Beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte.

Fuldgyldige medlemmer, der på datoen for generalforsamlingen er fyldt 16 år, har 1 stemme. Forældre/værge til medlemmer under 16 år har 1 stemme for hvert medlem.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

stk. 6 : Vedtægsændringer

Forslag om vedtægtsændringer skal stilles af mindst 10 medlemmer eller af bestyrelsen. Forslagene indsendes skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

stk. 7 : Afstemning

Afstemninger afgøres ved stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

§5 Regnskabs- og formueforhold
stk. 1 : Regnskabsåret
Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
stk. 2
Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.
stk. 3
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover at betale kontingent.
stk. 4
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
stk. 5
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, eller økonomisk, for de forpligtelser som foreningen har.
§6 Forenings opløsning
stk. 1 : Forenings opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i forenings hjemstedskommune.
stk. 2 : Bestemmelse

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§7 Tegningsret
stk. 1 : Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
stk. 2 : Beslutningsdygtig

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, heriblandt formanden er til stede.

stk. 3 : Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden.